ΑΡΘΡΟ 26 – ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΩΝ

Το άρθρο 88 παρ. 2 του Συντάγματος που θεσπίζει τη δικαιοδοσία ειδικού δικαστηρίου είναι στενώς ερμηνευτέο καθώς εισάγει εξαίρεση από τον γενικό κανόνα της δικαιοδοσίας επί των συνταξιοδοτικών διαφορών του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ως επίλυση νομικού ζητήματος σχετικού με τις συντάξεις των δικαστικών λειτουργών, νοείται μόνον η επίλυση ζητήματος που άπτεται του ειδικού συνταξιοδοτικού καθεστώτος των συνταξιούχων δικαστικών λειτουργών και όχι άλλων νομικών ζητημάτων που αφορούν συγχρόνως και για τον ίδιο λόγο και άλλες κατηγορίες συνταξιούχων. Διάκριση μεταξύ πρωτογενούς και παρακολουθηματικής δικαιοδοσίας για την επίλυση των συνταξιοδοτικών διαφορών συνταξιούχων δικαστικών λειτουργών.

Έννοια συνυπεύθυνου – βαριάς – ελαφράς αμέλειας. Προϋποθέσεις εφαρμογής απαλλακτικών διατάξεων του άρθρου 67 του ν. 4735/2020 όπως ερμηνεύθηκε με το άρθρο 93 του ν. 4745/2020. Η απαλλαγή αφορά σε διαδικασίες καταλογισμού που δεν έχουν περατωθεί, αναφέρεται δε όχι μόνον στην πληρωμή του εντάλματος αλλά στις προηγηθείσες αυτής διαχειριστικές πράξεις. Εξαιρούνται της ευεργετικής διάταξης όσοι δολίως προκάλεσαν τη θεώρηση των οικείων ενταλμάτων καθώς και οι περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπιστώθηκε έλλειμμα από τα αρμόδια όργανα κατασταλτικού ελέγχου. Προϋποθέσεις δέσμευσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου από απαλλακτικό ποινικό βούλευμα. Τεκμήριο αθωότητας και αρχή ne bis in idem.

Απάντηση στα παραπεμφθέντα με την 1218/2021 απόφαση του Τετάρτου Τμήματος προδικαστικά ερωτήματα. Α) Με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4734/2020 επέρχεται απόσβεση των αξιώσεων των πολιτικών συνταξιούχων που αντιστοιχούν στην περικοπή της υποπαραγράφου Β.3 της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 για το χρονικό διάστημα από 11.6.2015 έως 12.5.2016 και, κατά συνέπεια, οι σχετικές αγωγές στερούνται, κατά το μέρος αυτό, νομικής βάσης ανεξαρτήτως του χρόνου ασκήσεώς τους. Β) Εκφεύγει της εξουσίας της Ολομέλειας να αποφανθεί, με τη διαδικασία του προδικαστικού ερωτήματος, για νομικό ζήτημα που δεν αφορά την εκδικασθείσα από το Τμήμα υπόθεση.

Δεν συνιστούν αδικαιολόγητη δυσμενή διάκριση σε βάρος των διαζευγμένων υιών στρατιωτικών συνταξιούχων οι εξαιρετικές διατάξεις που επιτρέπουν την μεταβίβαση της γονικής σύνταξης μόνο σε διαζευγμένες θυγατέρες αυτών, αφού αποτελούν επιτρεπτά κατά το Σύνταγμα θετικά μέτρα αποσκοπώντα στην προστασία των γυναικών που κατά το παρελθόν είχαν μειωμένες ευκαιρίες πρόσβασης στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Επεκτατική ισότητα. Οι ευνοϊκές αυτές διατάξεις δεν μπορούν να επεκταθούν και στους διαζευγμένους υιούς στρατιωτικών συνταξιούχων.

Στέρηση σύνταξης δυνάμει των άρθρων 62 και 64 του ΚΠΣΣ. Η προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 62 περ. β΄ του Συνταξιοδοτικού Κώδικα εφ’ όρου ζωής ολική στέρηση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, που επιβάλλεται αυτοδίκαια λόγω της αμετάκλητης ποινικής καταδίκης για συγκεκριμένα αδικήματα, συνιστά κύρωση η οποία δεν τελεί σε σχέση δίκαιης ισορροπίας προς τον επιδιωκόμενο με τη διάταξη αυτή σκοπό δημοσίου συμφέροντος, ούτε τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με αυτόν. Το Δικαστήριο ακυρώνει την πράξη κανονισμού σύνταξης στη σύζυγο του εκκαλούντος χωρίς να υποχρεούται να ορίσει τον κανονισμό στον εκκαλούντα μειωμένης σύνταξης κατ’ εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας (αντίθετη μειοψηφία).

Πολιτικός συνταξιούχος (πρώην δικαστικός λειτουργός). Δεν κωλύεται, εκ του άρθρου 60 παρ. 1 εδ. α΄ του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων και του άρθρου 10 παρ. 7 του ν. 3075/2002, η διεκδίκηση αποζημίωσης, κατά το άρθρο 105 Εισ.Ν.Α.Κ., λόγω παράνομης στέρησης συνταξιοδοτικής φύσης παροχής αναδρομικά για το πέραν της τριετίας από την έκδοση της οικείας συνταξιοδοτικής πράξης χρονικό διάστημα. Αρχή σταθερής αναλογίας. Δικαιοδοσία Ελεγκτικού Συνεδρίου επί υποθέσεων δικαστών όταν τα σχετικά ζητήματα έχουν ήδη κριθεί από το Ειδικό Δικαστήριο του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος.

Πολιτικός συνταξιούχος (πρώην δικαστικός λειτουργός). Παρακρατήσεις από τις συντάξιμες αποδοχές δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 1 παρ. 1 ν. 4051/2012, της υποπ. Β3 παρ. Β άρθρου πρώτου ν. 4093/2012 και των άρθρων 13 και 14 του ιδίου, καθώς και του άρθρου μόνου του ν. 3847/2010 (κατάργηση επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας). Εν μέρει δεκτή η αγωγή (αποφάσεις 164/2015 και 1/2018 του Μισθοδικείου, 1388/2018 ΕλΣυνΟλ.). Αναφορικά με την παραγραφή των ένδικων αξιώσεων σημειώνεται ότι η απόφαση εξεδόθη πριν από την 1975/2021 Ολ. ΕλΣ.​

Άρθρο 58 του Συνταξιοδοτικού Κώδικα. Περιορισμός της πολυθεσίας και της πολυαπασχόλησης στο πλαίσιο του δημοσίου τομέα. Ως τέτοιος νοείται ο δημόσιος τομέας που προσδιορίζεται με τα κριτήρια του άρθρου 1 παρ. 6 του  ν. 1256/1982 (όπως αυτό ίσχυε προ της επαναοριοθέτησης του δημόσιου τομέα με τον ν. 1892/1990), η συνδρομή των οποίων πρέπει να επαληθεύεται όχι μόνο κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του ν. 1256/1982 αλλά και κατά τον κρίσιμο χρόνο.

Άρθρο 60 Συνταξιοδοτικού Κώδικα. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν προσέβαλε με έφεση την τεκμαιρόμενη σιωπηρή απόρριψη ένστασης ενώπιον της ΕΕΠΚΣ αλλά επέλεξε να αναμείνει την έκδοση ρητής απόφασης, τα οικονομικά αποτελέσματα της κανονιζόμενης ή αναπροσαρμοζόμενης με την απόφαση του Δικαστηρίου σύνταξης εκτείνονται μέχρι τρία έτη αναδρομικώς από την πρώτη του μήνα κατά τον οποίο εκδόθηκε η ακυρούμενη ρητή απόφαση της Επιτροπής.

Ανάκληση διορισμού υπαλλήλου λόγω πλαστογραφίας του πτυχίου. Το ΓΛΚ υποχρεούται να χορηγήσει σύνταξη παρά το δόλιο του υπαλλήλου λόγω παρόδου μακρού χρόνου κατά τον οποίο παρείχε εργασία. Αρχή της αναλογικότητας, της προβλεψιμότητας και της σαφήνειας. Μειοψηφία υπέρ του κανονισμού μειωμένης σύνταξης.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!