ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΑΡΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

2014 εώς 2015

Γεννήθηκε  στο  Βόλο  και  φοίτησε  στο  22ο  Δημοτικό  Σχολείο    και  στο  1ο Γυμνάσιο (κλασικό τμήμα) Βόλου.

 Α . Τυπικά Προσόντα

i. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος Master στο Δημοσιονομικό και Διοικητικό Δίκαιο , που έλαβε με Άριστα .

ii. Έχει εκπονήσει τις ακόλουθες , σχετικές με το Δημοσιονομικό , Συνταγματικό και Διοικητικό Δίκαιο , επιστημονικές εργασίες :

α . « Το κέρδος από υπερτίμηση παγίου κεφαλαίου ».

β .   « Το δικαίωμα παροχής δικαστικής προστασίας (άρθρο 20 παρ .   1 του Συντάγματος )».

γ . « Το δικαίωμα ακροάσεως (άρθρο 20 παρ . 2 του Συντάγματος )».

δ . « Η επιβολή προεισπράξεως ποσοστού αμφισβητούμενου φόρου ».

ε . « Ακύρωση άκυρων διοικητικών πράξεων ». στ . Νομολογιακές εξελίξεις στην εισφορά επέκτασης σχεδίου πόλεως , στα τέλη καθαριότητος και φωτισμού και στα τέλη παρεπιδημούντων .

ζ . Συμβατότητα των διατάξεων των άρθρων 2 παρ . 2 και 3 παρ . 2 του ν .3021/2002 με το Σύνταγμα .

η . Ασυμβίβαστες ιδιότητες του άρθρου 2 παρ . 3 του ν .3021/2002 και Κοινοτικό Δίκαιο .

θ . Η σύγχρονη προβληματική της προσωρινής εκτελεστότητας κατά του Ελληνικού Δημοσίου .

ι . Έλεγχος νομιμότητας συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας και προγραμματικές συμβάσεις .

ια . Ένταξη στο ενιαίο πρόγραμμα προμηθειών .

iii. Έχει επιμεληθεί και εισηγηθεί σε επιμορφωτικές συναντήσεις ποικιλία επίκαιρων θεμάτων .

Ενδεικτικώς αναφέρονται :

α . Η επίδραση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην ερμηνεία και εφαρμογή του (εσωτερικού ) ελληνικού δικαίου .

β . Η προσωρινή δικαστική προστασία στη διοικητική διαδικασία .

γ . Προβλήματα δικαιοδοσίας Διοικητικών Δικαστηρίων .

δ . Αναγκαστική εκτέλεση υπέρ και κατά του Δημοσίου . Πρόσφατες νομολογιακές εξελίξεις .

ε . Αγωγή στο δημόσιο δίκαιο . στ . Έλεγχος νομιμότητας δαπανών ΟΤΑ - Δημόσιες συμβάσεις - Χρηστή διοίκηση .

ζ . Ελεγκτικό Συνέδριο και έλεγχος δαπανών .

η . Ζητήματα από τις ελεγκτικές αρμοδιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου .

θ . Η αρχή της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης κατά το ευρωπαϊκό και το ελληνικό δίκαιο .

ι . Σύγχρονα προβλήματα και θέσεις της νομολογίας στις νέες μορφές συμβάσεων στο δίκαιο του ανταγωνισμού .

iv. Γνωρίζει άριστα την Αγγλική και την Ιταλική γλώσσα .

B. Ουσιαστικά Προσόντα - Δικαστική Υπηρεσία

i. Μετά από επιτυχή συμμετοχή του σε διαγωνισμό του έτους 1976, διορίστηκε Πάρεδρος στα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια και τοποθετήθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών .

ii. Υπηρέτησε ως Πρωτοδίκης (1977) και Πρόεδρος Πρωτοδικών (1985) στα Πρωτοδικεία Αθηνών , Πάτρας και Λάρισας και διετέλεσε για πολλά χρόνια Προϊστάμενος – Πρόεδρος . Με την προαγωγή του σε Εφέτη (1989) τοποθετήθηκε στο Εφετείο Αθηνών , σε Ακυρωτικό Τμήμα του οποίου υπηρέτησε μέχρι το έτος 1998.

iii. Με απόφαση , το έτος 1998, του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου κρίθηκε ότι διαθέτει εξαιρετικά προσόντα μόρφωσης , ήθους και εργατικότητας και επελέγην , κατ ́ απόλυτο εκλογή , απευθείας στο βαθμό του Συμβούλου . Ως Σύμβουλος διετέλεσε και Πρόεδρος (1998  –  2004) των δικαστικών σχηματισμών (Ε ́ και ΣΤ ́ Κλιμακίων ), οι οποίοι ασκούν έλεγχο νομιμότητας των συμβάσεων που συνάπτονται από το Δημόσιο και τους Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου στα πλαίσια της διαδικασίας για προμήθειες και εκτέλεση έργων , ιδιαίτερα μεγάλης αξίας . Ως Αντιπρόεδρος (2004) υπήρξε Πρόεδρος όλων των Τμημάτων ελέγχου , ήτοι του Πρώτου - αρμόδιο για τον έλεγχο των δημόσιων δαπανών που χρηματοδοτούνται και από κοινοτικά κεφάλαια -, του Τετάρτου και του Έκτου - αρμόδια για τον έλεγχο των συμβάσεων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους -, καθώς και σε πολλές από το έτος 2011 συνεδριάσεις της Ολομέλειας , ως αρχαιότερος Αντιπρόεδρος .

iv. Στα εξειδικευμένα ουσιαστικά του προσόντα συγκαταλέγονται και αυτά που απέκτησε κατά την υπερδεκαετή του θητεία (2000  –  2010), ως Διευθυντής , ως Πρόεδρος του Συμβουλίου Σπουδών και ως Καθηγητής στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών . Κατά τη διάρκεια της ως άνω υπερδεκαετούς θητείας του στη Σχολή , αυτή αναπτύχθηκε με ταχύτατους ρυθμούς , αναδείχθηκε σε πόλο παροχής δικαστικής εκπαίδευσης και απέκτησε , ύστερα από τις κοπιώδεις προσπάθειές του , οικονομική αυτοτέλεια και ευρωστία , με την ένταξή της σε όλα τα συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά αναπτυξιακά προγράμματα . Για τις δράσεις της αυτές , η Σχολή , υποβλήθηκε σε τουλάχιστον 20 εξονυχιστικούς ελέγχους κοινοτικών και ελληνικών διαχειριστικών αρχών , οι εκθέσεις των οποίων συμφωνούν απολύτως στους συνεχείς επαίνους προς αυτήν για την πιστή εφαρμογή των κοινοτικών οδηγιών , τη χρηστή διοίκηση , τη συνετή διαχείριση και , κυρίως , για το σεβασμό στο ιερό δημόσιο χρήμα . Εφαρμόστηκαν προγράμματα κατάρτισης , τα οποία ανταποκρίνονται όχι μόνο στις γνωσιακές ανάγκες του μέλλοντα δικαστή , αλλά και στην πρόκληση της στελέχωσης των κλάδων της δικαιοσύνης με ένα δικαστή , πολίτη της Ευρώπης και της Διεθνούς Κοινότητας και , γενικώς , διευρύνθηκε ο ρόλος και η παρουσία της στο ευρωπαϊκό νομικό γίγνεσθαι .

v. Διετέλεσε τακτικό μέλος της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕ . Ν . Ε .). Πρόεδρος της Ειδικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για τη σύνταξη του νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών , καθώς και Πρόεδρος των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Υπουργείων Οικονομίας – Οικονομικών , Παιδείας , του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών αυτού .

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Stay tuned on our latest news!