695/2024 Απόφαση Έκτου Τμήματος τακτικής διαδικασίας

Νέα ή Ανακοινώσεις: 
Ανακοινώσεις
02/07/2024

"Πολυπρόσωπη αναγνωριστική αγωγή στρατιωτικών συνταξιούχων (πρώην υψηλόβαθμων εν ενεργεία στρατιωτικών), οι οποίοι ζητούν ως αποζημίωση τις διαφορές σύνταξης που έλαβαν από τα έτη 2017 και 2020, κατά περίπτωση, κατά τα οποία κατέστησαν συνταξιούχοι και μέχρι 31.12.2020, και αυτής που έπρεπε να είχαν λάβει κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, εάν δεν είχε παραβιασθεί κατά τους ισχυρισμούς τους η εύλογη αναλογία μεταξύ αποδοχών ενεργείας και συντάξεων κατά τα οριζόμενα στην απόφαση 2020/2020 της Ολομέλειας του ΕλΣυν. Επιπλέον ζητούν αποζημίωση λόγω της παρακράτησης της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων από τότε που κατέστησαν συνταξιούχοι και μέχρι την 31.12.2020. Η αγωγή στρέφεται κατά του Ελληνικού Δημοσίου και του e-ΕΦΚΑ, ασκείται δε παραδεκτώς, υπό το καθεστώς του ν. 4700/2020, χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη άσκηση εφέσεως κατά των πράξεων κανονισμού σύνταξης των εναγόντων, στην παρανομία των οποίων ερείδεται η αγωγή δεδομένου ότι οι εν λόγω πράξεις εκδόθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του ως άνω νόμου, ήτοι σε χρόνο που ίσχυε η πλήρης αυτοτέλεια της αγωγής (βλ. άρθρα 116 παρ. 7, 139 και 350 του ν. 4700/2020). Σύμφωνα δε με ειδικότερη γνώμη που διατυπώθηκε στην απόφαση, ο ν. 4700/2020, με τον οποίο μεταβλήθηκε το νομοθετικό καθεστώς της αυτοτέλειας της αγωγής, κατέλαβε αιφνιδίως τους ενάγοντες και, ως εκ τούτου, η τυχόν απόρριψη της αγωγής τους για το λόγο ότι δεν άσκησαν πρώτα έφεση κατά των συνταξιοδοτικών πράξεων τους θα αντίκειτο στις διατάξεις των άρθρων 20 του Συντάγματος και 6 και 13 της ΕΣΔΑ. Περαιτέρω, σύμφωνα με την απόφαση 2020/2020 της Ολομέλειας του ΕλΣυν η κανονισθείσα από 1.1.2017 σύνταξη στρατιωτικού συνταξιούχου με βάση τις διατάξεις του ν.4307/2016 συναρτάται, πλην άλλων, με την υπηρεσιακή του ιδιότητα, συνιστά δε συνέχεια του μισθού ενεργείας και πρέπει να βρίσκεται σε εύλογη αναλογία προς τον μισθό αυτό. Δεν υφίσταται εύλογη αναλογία όταν η καθορισθείσα σύνταξή του δεν δύναται να θεωρηθεί ως συνέχεια του μισθού και συνεπάγεται ανατροπή της προσδοκίας του ότι το βιοτικό επίπεδό του δεν θα μεταβαλλόταν ουσιωδώς μετά την αποχώρησή του από την  υπηρεσία. Με βάση τα κριθέντα με την 2020/2020 της Ολομέλειας του ΕλΣυν, εν προκειμένω το ποσοστό αναλογίας μεταξύ σύνταξης και ασφαλιστέων αποδοχών ενεργείας πρέπει να προσδιορισθεί στο 60%, δεδομένου ότι πρόκειται για υψηλόβαθμους στρατιωτικούς. Μη νόμιμος ο υπολογισμός της σύνταξης για τους 1ον, 3ον και 4ον ενάγοντα, ενώ νόμιμος ο υπολογισμός της σύνταξης για τον 2ον ενάγοντα. Κατά την άποψη δε της διατυπωθείσας μειοψηφίας για τον προσδιορισμό της εύλογης αναλογίας μεταξύ αποδοχών ενεργείας και σύνταξης πρέπει να συγκριθεί η ακαθάριστη μηνιαία σύνταξη με τις συνολικές αποδοχές που ελάμβαναν οι ενάγοντες στην ενέργεια κατά τον χρόνο της εξόδου τους από την υπηρεσία. Κατά την ίδια άποψη το αριθμητικό ποσοστό αναλογίας μεταξύ αποδοχών ενεργείας και σύνταξης του 2ου ενάγοντος πρέπει να προσδιορισθεί σε ποσοστό 65%, μετά από συνεκτίμηση της συνολικής συντάξιμης υπηρεσίας αυτού. Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων. Με τις 244/2017 και 504/2021 αποφάσεις της Ολομέλειας του ΕλΣυν εκρίθη ότι η παρακράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων από τις συντάξιμες αποδοχές και ήδη έως την 31.12.2018 δεν είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα. Ωστόσο με την απόφαση 1477/2021 της Ολομέλειας του ΕλΣυν εκρίθη ότι ήδη από 1.1.2019 η παρακράτηση της ως άνω Εισφοράς δεν αντίκειται πλέον στις συνταγματικές διατάξεις. Διετής παραγραφή της μη καταβολής στο ακέραιο της κανονισθείσας σύνταξης. Δέχεται εν μέρει την αγωγή."

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!