539/2024 Απόφαση του Εβδόμου Τμήματος

Νέα ή Ανακοινώσεις: 
Ανακοινώσεις
29/05/2024

Έφεση κατά απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης με ανάκτηση ποσού 2.423.816,72 ευρώ, που προέρχεται από τη χρηματοδότηση του Υποέργου 1 «Ανάταξη και αναβάθμιση του συστήματος Σηματοδότησης Τηλεδιοίκησης και αντικατάσταση 70 αλλαγών τροχιάς σε εντοπισμένα τμήματα του άξονα Αθήνα Θεσσαλονίκη» της Πράξης «Εκσυγχρονισμός Σηματοδότησης – Τηλεδιοίκησης και εγκατάσταση ECTS Level 1 σε εντοπισμένα τμήματα του σιδηροδρομικού άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη – Προμαχώνας (πλην Τιθορέα – Δομοκός)», που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από εθνικούς και ενωσιακούς πόρους. Η αιτιολογία της προσβαλλομένης, σύμφωνα με την προηγηθείσα έκθεση ελέγχου της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ), είναι ότι η μη εκπόνηση και έγκριση των μελετών από τη δανειοπάροχο εταιρεία, με χρήση του εξειδικευμένου προσωπικού της και της εμπειρίας της που διαθέτει σε έργα σηματοδότησης – τηλεδιοίκησης, καθώς και η μη παροχή της εξειδικευμένης εμπειρίας και τεχνογνωσίας κατά της διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών από την ανάδοχο Κ/Ξ, σύμφωνα με τις συμβατικές της υποχρεώσεις, δεδομένου ότι οι σχετικές μελέτες δεν έχουν συνυπογραφεί από την δανειοπάροχο εταιρεία, αποτελεί παραβίαση των όρων της διακήρυξης και των συμβατικών δεσμεύσεων της αναδόχου. Από το πλέγμα των διεπουσών τη διαφορά διατάξεων παρέχεται στον αναθέτοντα φορέα η ευχέρεια να επέμβει, στη μορφή της συνεργασίας μεταξύ του αναδόχου και του δανειοπαρόχου του, θέτοντας συγκεκριμένους κανόνες, με βάση τους οποίους επιτρέπεται ο ανάδοχος να στηριχθεί στις δυνατότητες του δανειοπαρόχου και να έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους δάνειους πόρους, υπό τον όρο, όμως, και στο βαθμό, πάντως, που μια τέτοια απαίτηση του αναθέτοντος φορέα συνδέεται με το αντικείμενο της σύμβασης και είναι σύμφωνη με την αρχή της αναλογικότητας. Εν προκειμένω, η συνυπογραφή από τη δανειοπάροχο των σχετικών μελετών εφαρμογής της σηματοδότησης προκειμένου να αποδειχθεί η εκπόνηση και η έγκριση αυτών από την ίδια, δεν επιβάλλεται, ούτε από τους όρους των τευχών της σύμβασης που συνομολογήθηκε μεταξύ της αναδόχου και του εκκαλούντος αναθέτοντος φορέα, ούτε και από το οικείο κανονιστικό πλαίσιο που την διέπει. Αντιθέτως, όπως με σαφήνεια προβλέπεται στα συμβατικά τεύχη, οι μελέτες εφαρμογής της σηματοδότησης εκπονήθηκαν από τρίτη εταιρεία, δηλαδή μελετητή ανεξάρτητο της αναδόχου και της δικαιοπαρόχου και, συνεπώς, δεν νοείται συνυπογραφή τους από την τελευταία. Από την ανάδοχο παρατέθηκαν τα στοιχεία, τα οποία αποδεικνύουν την προηγούμενη εμπειρία της εταιρείας που ανέλαβε την εκπόνηση των μελετών εφαρμογής στην υλοποίηση παρόμοιων έργων, η βασιμότητα των οποίων (στοιχείων), πάντως, δεν αμφισβητήθηκε από την ΕΔΕΛ κατά τον έλεγχό της. Κρίσιμη είναι, εν προκειμένω, η απόδειξη της πραγματικής - όχι μόνο τύποις - και ουσιαστικής διαθεσιμότητας των πόρων της δανειοπαρόχου εταιρείας προς την ανάδοχο και κατ’ επέκταση και στην μελετητική εταιρεία, το οποίο δεν αμφισβητείται, αλλά, τουναντίον, από τα υποβληθέντα με την προσφορά της αναδόχου στοιχεία επιβεβαιώνεται το αντίθετο. Δοθέντος δε ότι η εκκαλούσα προέβη τελικά σε έγκριση των μελετών εφαρμογής σηματοδότησης χωρίς να κρίνει απαραίτητη τη συνυπογραφή τους από τη δανειοπάροχο της αναδόχου, δεν τεκμηριώνεται από την ΕΔΕΛ με συγκεκριμένα στοιχεία, για ποιο λόγο αποτελούσε τον μοναδικό, αποκλειστικά, τρόπο εισφοράς της δάνειας εμπειρίας η τυχόν συνυπογραφή, εκ μέρους της δανειοπαρόχου, των επίμαχων μελετών. Τέλος, επισημαίνεται ότι η δανειοπάροχος, εν τέλει, κληθείσα προς τούτο, δεν αρνήθηκε, αλλά συνυπέγραψε τις μελέτες, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την ορθότητά τους. Δεν τεκμηριώνεται ούτε αποδεικνύεται επομένως, με βάση τα στοιχεία του φακέλου, η βασιμότητα της αποδιδόμενης στην εκκαλούσα παράβασης και, κατ’ ακολουθία, δεν στοιχειοθετείται η αποδιδόμενη παρατυπία και ο σχετικός λόγος έφεσης πρέπει να γίνει δεκτός ως βάσιμος και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη απόφαση.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!