1492/2022 Απόφαση Εβδόμου Τμήματος

Νέα ή Ανακοινώσεις: 
Ανακοινώσεις
06/09/2023

Διαφορές από τον προσυμβατικό έλεγχο. Πράξη ΣΤ΄ Κλιμακίου. Μικτή σύμβαση προμήθειας – παροχής υπηρεσιών για την αναβάθμιση και επέκταση της υποδομής του Κυβερνητικού Νέφους (G-Cloud). Νομιμότητα των όρων της Διακήρυξης. Τα θεσπιζόμενα με τη διακήρυξη δημοσίου διαγωνισμού κριτήρια καταλληλότητας και ποιοτικής επιλογής πρέπει να σχετίζονται με την ορθή και αποτελεσματική εκτέλεση της συγκεκριμένης σύμβασης, να είναι συναφή ποσοτικά και ποιοτικά με το αντικείμενο αυτής ώστε να καθίστανται πρόσφορα για τη διακρίβωση της καταλληλότητας των υποψηφίων, άλλως οι όροι που τίθενται τελούν σε δυσαναλογία με τον επιδιωκόμενο σκοπό και συνεπάγονται περιορισμό στην άσκηση των θεμελιωδών ελευθεριών του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμπειρία διαγωνιζομένων. Δέχεται την προσφυγή (μειοψ.).

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!