1490/2022 Απόφαση Εβδόμου Τμήματος

Νέα ή Ανακοινώσεις: 
Ανακοινώσεις
06/09/2023

Διαφορές από τον προσυμβατικό έλεγχο (Υπηρεσίες). Πράξη Ζ΄ Κλιμακίου. Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την καθαριότητα στις κτηριακές εγκαταστάσεις των υπηρεσιών αρμοδιότητας της αναθέτουσας αρχής. Η διευκρίνιση από την αναθέτουσα αρχή κανονιστικών όρων της διακήρυξης, με αναλυτικότερη λεκτική διατύπωσή τους, δεν ισοδυναμεί με τροποποίηση των όρων αυτών ή με εισαγωγή το πρώτον νέων προϋποθέσεων συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία και, κατά συνέπεια, δεν απαιτείται η τήρηση εκ νέου των απαιτούμενων εκ του νόμου διατυπώσεων δημοσιότητας. Τα δικαιολογητικά προς απόδειξη των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής υποβάλλονται από τον προσωρινό ανάδοχο μόνο και όχι από τους συμμετέχοντες στο στάδιο υποβολής των προσφορών, όπου αρκεί η υποβολή του Ε.Ε.Ε.Σ. για την προαπόδειξη πλήρωσης των σχετικών απαιτήσεών της διακήρυξης. Απορρίπτει την προσφυγή

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!