1418/2022 Απόφαση Εβδόμου Τμήματος

Νέα ή Ανακοινώσεις: 
Ανακοινώσεις
06/09/2023

Διαφορές από τον προσυμβατικό έλεγχο (Έργα). Πράξη Επιτρόπου ΕλΣυν. Δήμος ως αναθέτουσα αρχή. Έργο αποκατάστασης ζημιών παραλιακού μετώπου. Πλημμέλεια: η προσφυγή στην εξαιρετική διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (άρθρο 32 παρ.2 περ. γ) του ν. 4412/2016, αντί του ανοικτού διαγωνισμού χωρίς τη συνδρομή των προβλεπόμενων εκ του νόμου προϋποθέσεων. Μη νόμιμη η σύναψη της ελεγχόμενης σύμβασης διότι: α) η Αναθέτουσα Αρχή μπορούσε να προσφύγει στην ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία, έστω με σύντμηση των προθεσμιών και β) δεν υφίσταται κατεπείγουσα ανάγκη. Η επίκληση των αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, δεν συνιστά αφ’ εαυτή κατεπείγουσα ανάγκη, ενώ η χρονοβόρος διενέργεια των ανοικτών διαγωνιστικών διαδικασιών, δεν δικαιολογεί την προσφυγή σε αυτή τη διαδικασία, ούτε παρέχει διακριτική ευχέρεια στην αναθέτουσα αρχή να την επικαλείται κάθε φορά που θεωρεί σκόπιμη την ταχύτερη ανάθεση της σύμβασης.  Απορρίπτει την προσφυγή.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!