1415/2022 Απόφαση Εβδόμου Τμήματος

Νέα ή Ανακοινώσεις: 
Ανακοινώσεις
06/09/2023

Διαφορές από τον προσυμβατικό έλεγχο (Έργα). Πράξη Ε΄ Κλιμακίου. Κώλυμα υπογραφής 1ης συμπληρωματικής – τροποποιητικής σύμβασης έργου ενεργειακής αναβάθμισης σταδίου. Η τροποποίηση δημόσιας σύμβασης έργου με ανάθεση συμπληρωματικών εργασιών εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 των άρθρων 132 και 156 του ν. 4412/2016. Το τελευταίο άρθρο (156), μετά την τροποποίησή του με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 4782/2021, που ισχύουν από 1.9.2021 διέπει τις συμπληρωματικές συμβάσεις που  συνάπτονται μετά από αυτήν την ημερομηνία. Μη νόμιμη σύναψη της ελεγχόμενης συμπληρωματικής σύμβασης, καθώς με την ανάθεση εκτέλεσης των συμπληρωματικών εργασιών, επέρχεται ανεπίτρεπτη επέκταση του αντικειμένου της ελεγχόμενης σύμβασης και η εκτέλεσή τους δεν αποδεικνύεται ότι καθίσταται απολύτως αναγκαία, ενώ, παρέλκει η εξέταση των απρόβλεπτων περιστάσεων, ως μη προβλεπόμενων πλέον στις ως άνω διατάξεις. Απορρίπτει την προσφυγή.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!