1411/2022 Απόφαση Εβδόμου Τμήματος

Νέα ή Ανακοινώσεις: 
Ανακοινώσεις
06/09/2023

Διαφορές από τον προσυμβατικό έλεγχο (Υπηρεσίες). Πράξη Ζ΄ Κλιμακίου. Διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών εντός αιγιαλού και παραλίας σε περιοχές αρμοδιότητας της αναθέτουσας αρχής. Ερμηνεία του άρθρου 103 του ν. 4412/2016 με τίτλο «Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών». Οι διατάξεις αυτές, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 43 του ν. 4782/2021, είναι εφαρμοστέες και στις εκκρεμείς, κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος τους (1.6.2021), διαγωνιστικές διαδικασίες, των οποίων η διακήρυξη είχε δημοσιευθεί και όριζε καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, προγενέστερη της ανωτέρω ημερομηνίας, ή των οποίων η επίμαχη διακήρυξη επαναλάμβανε ως όρους της τις διατάξεις του ως άνω άρθρου, όπως αυτό ίσχυε πριν την τροποποίησή του. Ρητή πρόβλεψη από το άρθρο 22 του ν. 4903/2022, το οποίο συμπλήρωσε το άρθρο 43 του ν. 4782/2021, εξαιρουμένου του οριστικού αποκλεισμού του οικονομικού φορέα ή της έκδοσης απόφασης αρμόδιου δικαστηρίου, η οποία έχει κρίνει διαφορετικά. Μη νόμιμος ο αποκλεισμός του προσωρινού αναδόχου από την ελεγχόμενη διαγωνιστική διαδικασία, χωρίς αυτός να κληθεί να συμπληρώσει το ελλείπον δικαιολογητικό στοιχείο. Απορρίπτει την προσφυγή.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!