1398/2022 Απόφαση Εβδόμου Τμήματος

Νέα ή Ανακοινώσεις: 
Ανακοινώσεις
06/09/2023

Διαφορές από προσυμβατικό έλεγχο (Υπηρεσίες). Πράξη Ζ΄ Κλιμακίου. Κώλυμα υπογραφής τροποποιητικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών ενεργειακής αναβάθμισης -αυτοματοποίησης συστημάτων ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων - εφαρμογές SMARTCITIES, με εξοικονόμηση ενέργειας. Μη πλήρωση των νόμιμων προϋποθέσεων για την υποκατάσταση του αρχικού αναδόχου από τρίτο οικονομικό φορέα, κατά την εκτέλεση σύμβασης. Ερμηνεία του άρθρου 132 παρ. 1 περιπτ. δ΄ υποπ. ββ΄ του ν. 4412/2016. Επιτρεπτή υποκατάσταση αναδόχου στην περίπτωση συμπερίληψης ρητής ρήτρας στη σύμβαση ή εταιρικής αναδιάρθρωσης του αναδόχου. Στις ενώσεις εταιρειών, η ίδια η υποκατάσταση ενός μέλους της ένωσης από τρίτο οικονομικό φορέα, δεν συνιστά αναδιάρθρωση της ένωσης και κατά συνέπεια περίπτωση επιτρεπτής υποκατάστασης. Απορρίπτει την προσφυγή.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!