0333/2023 Απόφαση Εβδόμου Τμήματος

Νέα ή Ανακοινώσεις: 
Ανακοινώσεις
21/04/2023

Διαφορές από τον προσυμβατικό έλεγχο (Υπηρεσίες). Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, Δήμου και Αναπτυξιακού Οργανισμού Ο.Τ.Α., για την παροχή υπηρεσιών διερεύνησης για χωροθέτηση νέου επιβατικού λιμένα. Ερμηνεία άρθρων 100 του ν. 3852/2010, 12 παρ. 3 και 44 του ν. 4412/2016. Προϋποθέσεις σύναψης προγραμματικής σύμβασης. Θεσμική αποστολή αναπτυξιακού οργανισμού συνιστά η διευκόλυνση του αναπτυξιακού σχεδιασμού των Ο.Τ.Α. που τον ελέγχουν και των νομικών τους προσώπων, με τους οποίους πραγματοποιεί το ουσιώδες της δραστηριότητάς του, με την εκπόνηση μελετών για την ωρίμανση έργων, όταν οι Τεχνικές Υπηρεσίες αυτών, είτε λόγω υποστελέχωσης, είτε λόγω έλλειψης τεχνογνωσίας, αδυνατούν να τα εκτελέσουν (άρθρο 2 ν.4674/2020). Η ελεγχόμενη σύμβαση, δεν συνιστά σύμβαση υπηρεσιών εξ επαχθούς αιτίας, αλλά πληροί το σύνολο των κριτηρίων που θέτει η παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 4412/2016 και, ως εκ τούτου, νομίμως συνάπτεται χωρίς διαγωνισμό ως γνήσια προγραμματική σύμβαση, εξερχόμενη του πεδίου εφαρμογής των ρυθμίσεων του δικαίου της Ένωσης που διέπουν τις ανταγωνιστικές διαδικασίες ανάθεσης. Δεκτή η προσφυγή.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!