1897/2021 Απόφαση Εβδόμου Τμήματος

Νέα ή Ανακοινώσεις: 
Ανακοινώσεις
21/03/2023

Δημοσιονομική διόρθωση με ανάκτηση. Συνεκδικαζόμενες εφέσεις, για λόγους ασφάλειας δικαίου, κατά συναφών πράξεων επανεισάγονται προς συζήτηση κατόπιν προδικαστικών αποφάσεων. Συγχρηματοδοτούμενες δράσεις δημιουργίας τεχνικών προδιαγραφών ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας, ψηφιακής διαμόρφωσης σχολικών βιβλίων, ανάπτυξης και εφαρμογής προτύπου ψηφιακής βάσης γνώσης, καθορισμού προδιαγραφών και διαμόρφωσης της υποδομής της ψηφιακής βάσης υποδειγματικών διδασκαλιών (μέσω webcast ή με άλλα πρόσφορα μέσα), καθορισμού πρότυπων μεθοδολογιών αξιοποίησης συμμετοχικού ιστού και πιλοτικών δράσεων αξιοποίησης του φορητού υπολογιστή σε περιβάλλον σχολικής τάξης στο πλαίσιο της οριζόντιας πράξης «Προδιαγραφές Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Ανάπτυξη και Λειτουργία Ψηφιακής Βάσης Γνώσης, Ψηφιακή Διαμόρφωση και Τεχνικός Μετασχολιασμός Εκπαιδευτικού Υλικού, Υποδομή για Υποδειγματικές Διδασκαλίες και Αξιοποίηση Συμμετοχικού Ιστού». Ενδεικτικός προϋπολογισμός 9.200.000,00 ευρώ. Έλεγχος νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου. Ευρήματα ελέγχου: δεν τηρούνται πλήρως εκ μέρους οι όροι της απόφασης υλοποίησης του υποέργου με ίδια μέσα, μη επιλέξιμες έμμεσες δαπάνες, καταβολή αμοιβής σε πρόσωπα, η πρόσληψη των οποίων έγινε κατά παρέκκλιση των διαδικασιών που προβλέπονται στην απόφαση αυτεπιστασίας, δαπάνες μετακίνησης και διανυκτέρευσης προσώπων για τα οποία δεν αποδεικνυόταν ότι συμμετείχαν στο έργο ή διότι η μετακίνηση δεν ήταν δικαιολογημένη, καθώς και δαπάνες προμήθειας ειδών που δεν ήταν αναγκαία για την εκτέλεση του έργου ούτε συνδέονταν με το φυσικό αντικείμενό του. Έλλειψη νόμιμης αιτιολογίας προσβαλλομένων αποφάσεων. Ειδικότερα, ελλείψει κρίσιμων στοιχείων η έκθεση οριστικών αποτελεσμάτων ελέγχου στερείται της πληρότητας που είναι αναγκαία, προκειμένου να διαπιστωθεί η βασιμότητα των αιτιάσεων σε βάρος του εκκαλούντος και να ελεγχθεί τόσο το είδος της δημοσιονομικής διόρθωσης όσο και το ποσό αυτής, συνακόλουθα, δε, η πληρότητα του περιεχομένου και η νομιμότητα της προσβαλλόμενης απόφασης, στην οποία, ομοίως, δεν προσδιορίζονται τα ανωτέρω στοιχεία, το δε εκκαλούν στερείται της δυνατότητας να λάβει γνώση αυτών, κατανοώντας πλήρως και χωρίς αμφιβολία τη συλλογιστική της επιβολής του σε βάρος του μέτρου και, συνακόλουθα, να ασκήσει επαρκώς τα δικαιώματα άμυνάς του, επικαλούμενο και προσκομίζοντας αποδείξεις για τη νομιμότητα των ελεγχθέντων στοιχείων και για την ανακρίβεια των σε βάρος του διαπιστώσεων από το όργανο ελέγχου, όπως και για το ότι οι συγκεκριμένες πλημμέλειες δεν είχαν ή αποκλειόταν το ενδεχόμενο να επιφέρουν δημοσιονομικές επιπτώσεις (βλ. αντίθετη συμβουλευτική γνώμη). Εν μέρει δεκτή η πρώτη έφεση και περιορισμός ποσού ανάκτησης, εν όλω δεκτή η δεύτερη έφεση

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!