1394/2022 Απόφαση Εβδόμου Τμήματος

Νέα ή Ανακοινώσεις: 
Ανακοινώσεις
21/03/2023

Διαφορές από τον προσυμβατικό έλεγχο (Έργα). Πράξη Κλιμακίου. Φορέας Δήμος. Οι εργασίες του έργου αφορούν κυρίως: α) στην ανακατασκευή και συντήρηση οδών, β) στην ανακατασκευή και συντήρηση πεζοδρομίων και γ) σε μικρά τεχνικά έργα. Πλημμέλεια: μη νομίμως αποκλείστηκε η πρώτη μειοδότρια στον ανοικτό διαγωνισμό ανάθεσης σύμβασης από τη συνέχεια του διαγωνισμού, με βάση την κρίση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) ότι στο υποβληθέν από αυτή Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης ( ΕΕΕΣ-ΤΕΥΔ) παρέλειψε να απαντήσει  στην ερώτηση του πεδίου «Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005;». Ερμηνεία άρθρου 102 ν. 4412/2016 σε σχέση με υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών. Η αναθέτουσα Αρχή ήταν υποχρεωμένη να απορρίψει την προσφορά της συμμετέχουσας, λόγω μη υποβολής προβλεπόμενου από τον νόμο και τη διακήρυξη δικαιολογητικού συμμετοχής, ήτοι του οικείου ΕΕΕΣ, κατά το μέρος που αυτό αφορά στον ανωτέρω λόγο αποκλεισμού, Δέχεται την προσφυγή, ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!