1392/2022 Απόφαση Εβδόμου Τμήματος

Νέα ή Ανακοινώσεις: 
Ανακοινώσεις
21/03/2023

Διαφορές από τον προσυμβατικό έλεγχο (Προμήθειες). Πράξη Κλιμακίου ΕλΣυν. Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης. Αναβάθμιση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων. Εφαρμογή Βιβλίου ΙΙ ν. 4412/2016. Πλημμέλειες της διαδικασίας: α) ο όρος της διακήρυξης σύμφωνα με τον οποίο οι οικονομικοί φορείς απαιτείται κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον τρεις συμβάσεις λειτουργίας/ συντήρησης διαφορετικών μεταξύ τους Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων, διάρκειας έξι μηνών κατ’ ελάχιστον η κάθε μία, είναι δυσανάλογος και αδικαιολόγητα περιοριστικός του ανταγωνισμού, β) οι όροι στο κεφάλαιο «Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα» της διακήρυξης που αφορούν στο προσωπικό που οι συμμετέχοντες διαθέτουν είναι υπερβολικοί και δυσανάλογοι λαμβανομένων υπόψη της χρονικής διάρκειας και του οικονομικού αντικειμένου παροχής υπηρεσιών λειτουργίας/ συντήρησης, καθώς και του γεγονότος ότι οι όροι αυτοί απαιτούν ούτως ή άλλως να αποδεικνύεται η εμπειρία απασχόλησης σε τουλάχιστον μία εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων δυναμικότητας ίσης ή και μεγαλύτερης από αυτήν της επίμαχης Ε.Ε.Λ., η δε πρόβλεψη αυτή θα αρκούσε ως κριτήριο καταλληλότητας του προσωπικού, αν συνοδευόταν από μικρότερο χρόνο εμπειρίας, ώστε το σχετικό κριτήριο να είναι αναλογικό, γ) το κριτήριο του κεφαλαίου «Κριτήρια ανάθεσης», σύμφωνα με το οποίο βαθμολογείται η προηγούμενη εμπειρία στην εκτέλεση παρόμοιων συμβάσεων εκτέλεσης προμηθειών – υπηρεσιών λειτουργίας Ε.Ε.Λ. ανάγεται στο στάδιο εξέτασης της καταλληλότητας των συμμετεχόντων και ότι ως εκ τούτου μη νομίμως έχει τεθεί ως κριτήριο του σταδίου ανάθεσης της σύμβασης διότι δεν είναι πρόσφορο για τον εντοπισμό της πλέον συμφέρουσας προσφοράς, δ) ο όρος σύμφωνα με τον οποίο οι συμμετέχοντες πρέπει κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον δύο συμβάσεις προμήθειας Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων οι οποίες να περιλαμβάνουν εγγυημένη ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας εξοπλισμού στον ευρύτερο δημόσιο τομέα έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις προβλέψεις του ν. 4412/2016, ο οποίος ρητώς καθορίζει στο Μέρος Β΄ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ότι η επικαλούμενη εμπειρία μπορεί να προέρχεται τόσο από δημόσιους όσο και από ιδιωτικούς φορείς. Αβάσιμοι οι α΄, β΄ και γ΄ διακωλυτικοί λόγοι και μη ουσιώδης ο δ΄. Δέχεται την προσφυγή.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!