1363/2022 Απόφαση Εβδόμου Τμήματος

Νέα ή Ανακοινώσεις: 
Ανακοινώσεις
21/03/2023

Διαφορές από τον προσυμβατικό έλεγχο (Προμήθειες). Πράξη Επιτρόπου ΕλΣυν. Προμήθεια τροφίμων (άρτου – αρτοσκευασμάτων) από Νοσοκομείο. Πλημμέλειες της διαδικασίας: ακόμη και αν συντρέχουν οι απρόβλεπτες καταστάσεις που επικαλείται η ανάδοχος, δεν αιτιολογείται ούτε τεκμηριώνεται από τα στοιχεία του φακέλου ή το Πρακτικό του Δ.Σ. του Νοσοκομείου (από το οποίο δεν προκύπτει ότι η αναθέτουσα Αρχή ζήτησε από τον αντισυμβαλλόμενο οικονομικό φορέα και εξέτασε στοιχεία και δικαιολογητικά, όπως π.χ. τιμολόγια αγοράς κ.λπ.), η κατ’ αποδοχήν του αιτήματος της αναδόχου αύξηση του συμβατικού τιμήματος στο ανώτατο επιτρεπτό από τον νόμο όριο (50%), ούτε συναρτάται η επιδιωκόμενη αύξηση συγκεκριμένως και ειδικώς με την επικαλούμενη από την ανάδοχο αύξηση του κόστους παραγωγής των υπό προμήθεια προϊόντων, κατά παράβαση του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. Δεν εφαρμόζονται τα άρθρα 200 και 288 ΑΚ στην επίμαχη τροποποίηση. Απορρίπτει την προσφυγή.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!