1343/2022 Απόφαση Εβδόμου Τμήματος

Νέα ή Ανακοινώσεις: 
Ανακοινώσεις
21/03/2023

Διαφορές από τον προσυμβατικό έλεγχο (Προμήθειες). Πράξη Κλιμακίου ΕλΣυν. Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων από δημοτική επιχείρηση συγκοινωνιών. Πλημμέλειες της διαδικασίας: το τεθέν στη διακήρυξη κριτήριο τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, το οποίο απαιτεί από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς να έχουν εκτελέσει επιτυχώς κατά τη διάρκεια της προηγούμενης του διαγωνισμού τριετίας (2020, 2019, 2018) τουλάχιστον δέκα (10) συμβάσεις προμηθειών παντός τύπου λεωφορείων, συναφθείσες με Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού, προϋπολογισμού μεγαλύτερου της προϋπολογισθείσας δαπάνης (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), δεν είναι νόμιμο. Ο όρος παρεμπόδισε την ανάπτυξη πραγματικού ανταγωνισμού, εφόσον περιόρισε ποσοτικά και ποιοτικά, χωρίς νόμιμο λόγο, τον κύκλο των δυνητικών προσφερόντων. Απορρίπτει την προσφυγή.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!