1185/2022 Απόφαση Εβδόμου Τμήματος

Νέα ή Ανακοινώσεις: 
Ανακοινώσεις
21/03/2023

Διαφορές από προσυμβατικό έλεγχο (Προμήθειες). Πράξη Κλιμακίου. Σύμβαση για την ανανέωση και επέκταση των δικαιωμάτων χρήσης των αδειών των υφιστάμενων προϊόντων λογισμικού. Εφαρμογή Βιβλίου ΙΙ ν. 4412/2016 και ειδικού κανονισμού προμηθειών και υπηρεσιών. Πλημμέλεια συνιστά η προσφυγή στη διαδικασία ανάθεσης με διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης. Τεχνική μοναδικότητα συγκεκριμένου προμηθευτή. Το βάρος απόδειξης της συνδρομής των εξαιρετικών περιστάσεων που δικαιολογούν την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης φέρει ο αναθέτων φορέας. Δέχεται την προσφυγή.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!