1181/2022 Απόφαση Εβδόμου Τμήματος

Νέα ή Ανακοινώσεις: 
Ανακοινώσεις
21/03/2023

Διαφορές από τον προσυμβατικό έλεγχο (Προμήθειες). Πράξη ΣΤ΄ Κλιμακίου. Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου διαρροών (τηλεέλεγχος-τηλεχειρισμός) στα υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού Δήμου. Πλημμέλειες της διαδικασίας: α) ελλείπει η τεκμηρίωση του προϋπολογισμού εκάστου των υπό προμήθεια ειδών (ενδεικτικά έρευνα αγοράς ή ομοίου περιεχομένου συμβάσεων προς τον λυσιτελή καθορισμό της τιμής μονάδας εκάστου είδους). β)  Δεν υφίσταται λεκτική αιτιολόγηση της βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών των συμμετασχόντων οικονομικών φορέων, γεγονός που συνεπάγεται την αδυναμία της ελεγκτικής διακρίβωσης της συμφωνίας αυτών, ανά τεθέν κριτήριο αξιολόγησης προς τις τεθείσες τεχνικές προδιαγραφές. Και, γ) Μη νομίμως τέθηκε ως κριτήριο οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας (μέσος γενικός κύκλος εργασιών), διότι αυθαίρετα εξαιρέθηκε από τα έτη αναφοράς των απαιτούμενων αποδεικτικών μέσων προς τεκμηρίωση κάλυψης από τους προσφέροντες του ανωτέρω κριτηρίου επιλογής, το τελευταίο έτος (2020) πριν τη δημοσίευση της διακήρυξης της ελεγχόμενης προμήθειας. Εφαρμογή του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016 (μειοψ.). Δεκτοί οι λόγοι ανάκλησης για τις υπό α΄ και β΄ πλημμέλειες, απορρίπτονται οι λόγοι ανάκλησης ως προς την υπό γ΄ πλημμέλεια (μειοψ.). Απορρίπτει την προσφυγή.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!