1080/2022 Απόφαση Εβδόμου Τμήματος

Νέα ή Ανακοινώσεις: 
Ανακοινώσεις
21/03/2023

Διαφορές από προσυμβατικό έλεγχο (Υπηρεσίες). Πράξη Κλιμακίου. Σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης συστήματος διαχείρισης δικαστικών υποθέσεων. Πλημμέλεια συνιστά ότι εσφαλμένα υπολαμβάνει η Αναθέτουσα Αρχή ότι νομική βάση για τη σύναψη της σύμβασης είναι το άρθρο 132 του ν. 4412/2016 και όχι το άρθρο 32 του ίδιου νόμου που αναφέρεται στην απευθείας ανάθεση. Τμήμα κρίνει ότι συντρέχουν όλες οι σωρευτικώς απαιτούμενες από τις διατάξεις της περίπτωσης γ′ της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 προϋποθέσεις για την προσφυγή στη εξαιρετική διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, κατ’ αποδοχή των σχετικώς προβαλλομένων λόγων ανάκλησης. Δέχεται την προσφυγή.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!