1494/2022 Απόφαση Εβδόμου Τμήματος

Νέα ή Ανακοινώσεις: 
Ανακοινώσεις
25/01/2023

Διαφορές από τον προσυμβατικό έλεγχο (Έργα). Πράξη Κλιμακίου. Κώλυμα υπογραφής 2ης συμπληρωματικής – τροποποιητικής σύμβασης έργου βελτίωσης βασικών περιβαλλοντικών υποδομών επεξεργασίας λυμάτων από Δήμο. Άρθρο 140 του ν. 4782/2021 - οι συναπτόμενες μετά την 1.9.2021 συμπληρωματικές συμβάσεις διέπονται από το καθεστώς που ίσχυε κατά τον χρόνο σύναψης της αρχικής σύμβασης. Δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 337 και 156 του ν. 4412/2016 για τη νόμιμη σύναψη της ελεγχόμενης συμπληρωματικής σύμβασης, καθώς δεν αποδεικνύεται ότι η σύναψη αυτής πράγματι κατέστη αναγκαία λόγω της συνδρομής απρόβλεπτων περιστάσεων (μειοψ.). Δεν ανακαλείται η προσβαλλόμενη πράξη.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!