962/2022 Απόφαση Εβδόμου Τμήματος

Νέα ή Ανακοινώσεις: 
Ανακοινώσεις
25/01/2023

Διαφορές από τον προσυμβατικό έλεγχο (Προμήθειες). Πράξη ΣΤ΄ Κλιμακίου. Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και οχημάτων και μηχανημάτων έργου. Πλημμέλειες της διαδικασίας : α) θέσπιση κριτηρίων ποιοτικής επιλογής για την τεχνική και επαγγελματική επάρκεια των διαγωνιζόμενων οικονομικών φορέων που δεν σχετίζονται με το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της ελεγχόμενης προμήθειας. β) Μη νομίμως ανακηρύχθηκε ο οριστικός ανάδοχος καθώς υπέβαλε ως δικαιολογητικό κατακύρωσης τραπεζική βεβαίωση μη καταγγελμένων επιχειρηματικών οφειλών από την οποία όμως δεν αποδεικνύεται η εκπλήρωση του προβλεπόμενου στη διακήρυξη κριτηρίου ποιοτικής επιλογής για τη χρηματοοικονομική επάρκεια. Δέχεται εν μέρει την προσφυγή (απορρίπτει για τον β΄ λόγο).

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!