961/2022 Απόφαση Εβδόμου Τμήματος

Νέα ή Ανακοινώσεις: 
Ανακοινώσεις
25/01/2023

Διαφορές από τον προσυμβατικό έλεγχο (Προμήθειες). Πράξη ΣΤ΄ Κλιμακίου. Προμήθεια ανταλλακτικών-αναλωσίμων υλικών και παροχή υπηρεσιών για την επισκευή οχημάτων Δήμου. Πλημμέλειες της διαδικασίας: μη νομίμως κατακυρώθηκαν σε κοινωνία κληρονόμων είδη της προμήθειας, καθώς δεν ήταν εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), όπως είχε υποχρέωση κατά τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 4635/2019, και κατά συνέπεια δεν αποδείχθηκε η απαιτούμενη καταλληλότητα αυτής για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας κατά το άρθρο 75 παρ. 2 του ν. 4412/2016. Η νομοθετική μεταβολή που επήλθε μετά την έκδοση της προσβαλλόμενης Πράξης με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν.4919/2022 δεν συνιστά νέο κρίσιμο στοιχείο. Απορρίπτει την προσφυγή.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!