576/2022 Απόφαση Εβδόμου Τμήματος

Νέα ή Ανακοινώσεις: 
Ανακοινώσεις
25/01/2023

Διαφορές από τον προσυμβατικό έλεγχο (Προμήθειες). Πράξη ΣΤ΄ Κλιμακίου. Αντικείμενο σχεδίου σύμβασης: Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλε-ελέγχου και τηλεχειρισμού για τον έλεγχο του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, των διαρροών, της απολύμανσης και της ποιότητας του πόσιμου νερού σε εξωτερικό υδραγωγείο Δήμου. Πλημμέλειες: α) κριτήριο ποιοτικής επιλογής για τη χρηματοοικονομική επάρκεια των διαγωνιζομένων η ύπαρξη γενικού και ειδικού ετήσιου κύκλου εργασιών συγκεκριμένου ύψους, χωρίς το έτος πριν από τη διακήρυξη, β) ιδιωτικό συμφωνητικό όχι πρόσφορο μέσο για την απόδειξη δάνειας οικονομικής ικανότητας, γ) μη νόμιμο κριτήριο ποιοτικής επιλογής για την τεχνική και επαγγελματική επάρκεια η επιτυχής εκτέλεση ενός έργου/προμήθειας στο αντικείμενο του τηλε-ελέγχου/τηλεχειρισμού για την αυτόματη διαχείριση δικτύων ύδρευσης, με ακριβώς όμοιο με τον προσφερόμενο εξοπλισμό, δ) μη νόμιμη απόρριψη της προσφοράς εταιρείας με την αιτιολογία ότι η δηλωθείσα από αυτήν στο ΕΕΕΣ σύμβαση με τη ΔΕΥΑ δεν πληροί τις απαιτήσεις για την εκπλήρωση του κριτηρίου τεχνικής και επαγγελματικής καταλληλότητας. Κρίση ότι ο διαγωνισμός εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ και στο Βιβλίο ΙΙ του ν. 4412/2016. Παράθεση και έλεγχος των επίμαχων όρων της διακήρυξης. Απόρριψη των επτά λόγων ανάκλησης (μειοψ). Απορρίπτει εν όλω την προσφυγή.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!