606/2021 Απόφαση Εβδόμου Τμήματος

Νέα ή Ανακοινώσεις: 
Ανακοινώσεις
25/01/2023

Διαφορές από τον προσυμβατικό έλεγχο (Έργα). Πράξη Κλιμακίου. Κώλυμα υπογραφής 1ης συμπληρωματικής – τροποποιητικής σύμβασης έργου κατασκευής δικτύων αποχέτευσης από Περιφέρεια. Μη συνδρομή των προϋποθέσεων σύναψης συμπληρωματικής σύμβασης λόγω ανεπίτρεπτης εκ των υστέρων μεταβολής και επέκτασης του τεχνικού αντικειμένου του αρχικού έργου όπως αυτό οριοθετήθηκε με την Διακήρυξη και την οικεία Τεχνική Έκθεση – Περιγραφή, καθόσον στην οικεία αιτιολογική έκθεση δεν παρατίθεται αναλυτική αιτιολογία σχετικά με απρόβλεπτα γεγονότα που επέβαλαν τη μεταβολή, κατά παράβαση των άρθρων 132 και 156 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δεν ανακαλείται η προσβαλλόμενη πράξη.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!