940/2022 Απόφαση Εβδόμου Τμήματος

Νέα ή Ανακοινώσεις: 
Ανακοινώσεις
10/11/2022

Διαφορές από προσυμβατικό έλεγχο (Υπηρεσίες). Πράξη Ζ΄ Κλιμακίου. Υπηρεσίες συντήρησης ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης. Προσφυγές αναδόχων, παρέμβαση Περιφέρειας ως αναθέτουσας αρχής. Πλημμέλειες: α) Τα φυσικά πρόσωπα που δηλώθηκαν ως επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό αποτελούν τρίτους δανείζοντες στους προσφεύγοντες αναδόχους τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, χωρίς να δηλωθεί στο ΕΕΕΣ ότι στηρίζονται στις ικανότητες αυτών και χωρίς να συνυποβληθεί ξεχωριστό ΕΕΕΣ για καθένα από τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα, β) Τα ίδια ως άνω φυσικά πρόσωπα έπρεπε να υποβάλουν δικαιολογητικά κατακύρωσης γ) Οι ανάδοχοι έπρεπε να υποβάλουν ξεχωριστό ΕΕΕΣ, για τους τρίτους – δανείζοντες τεχνική και επαγγελματική ικανότητα οικονομικούς φορείς τους οποίους δήλωσαν για την εκτέλεση των υπηρεσιών, καίτοι υπερκάλυπταν τις ελάχιστες απαιτήσεις της διακήρυξης, διότι και αυτοί πρόκειται να εμπλακούν στην εκτέλεση της σύμβασης. Απορρίπτει τις προσφυγές και την παρέμβαση.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!