591/2022 Απόφαση Εβδόμου Τμήματος

Νέα ή Ανακοινώσεις: 
Ανακοινώσεις
08/08/2022

Διαφορές από τον προσυμβατικό έλεγχο (Έργα). Κατασκευή αποχετευτικού αγωγού. Πλημμέλεια ότι δεν είναι νόμιμη η ανάθεση μέρους των εργασιών ως συμπληρωματικών, καθόσον αυτές δεν κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων. Κρίση Τμήματος ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 156 του ν. 4412/2016 για τη σύναψη της ελεγχόμενης συμπληρωματικής σύμβασης διότι δεν υφίσταται απρόβλεπτο γεγονός που κατέστησε αναγκαία την σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης. Ωστόσο, κρίνεται ότι στην προκειμένη περίπτωση η πλημμέλεια δεν παρίσταται ουσιώδης και δεν επλήγη δι’ αυτής το δημόσιο συμφέρον, ούτε άλλες θεμελιώδεις αρχές που διέπουν την ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων έργων, ώστε αυτή να αποτελέσει διακωλυτικό λόγο σύναψης της υπό κρίση σύμβασης, δέχεται την προσφυγή.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!