ΑΠΟΦΑΣΗ 1896/2021 Εβδόμου Τμήματος

Νέα ή Ανακοινώσεις: 
Ανακοινώσεις
28/03/2022

Διαφορές από προσυμβατικό έλεγχο (Υπηρεσίες). Υπηρεσίες οικονομικής, διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης. Εφαρμογή Βιβλίου ΙΙ ν. 4412/2016. Σύμβαση παροχής εξωγενών υπηρεσιών (outsourcing). Τα ουσιώδη στοιχεία της διακήρυξης του διαγωνισμού, στα οποία περιλαμβάνεται ο ακριβής καθορισμός του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης και η μέγιστη εκτιμώμενη συνολική αξία αυτής, πρέπει να καθορίζονται με σαφήνεια και ακρίβεια από τους αναθέτοντες φορείς. Μη αναφορά εκτιμώμενου κόστους για τις «τυχόν πρόσθετες υπηρεσίες». Ανάκληση πράξης Κλιμακίου υπό όρο

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!