Απόφαση 0214/2020 του IV Τμήματος

Νέα ή Ανακοινώσεις: 
Ανακοινώσεις
02/02/2021

Έφεση κατά πράξης με την οποία καταλογίστηκε ο εκκαλών, ως Επιστημονικός Υπεύθυνος έργων ενταχθέντων στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων και Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του οικείου Πανεπιστημίου. Παθητική νομιμοποίηση στις δίκες καταλογισμών υπέρ Ε.Λ.Κ.Ε.. Ο Ε.Λ.Κ.Ε. αποτελεί χρηματική διαχείριση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, καθόσον χρηματοδοτείται και με δημόσιο χρήμα. Τα διαχειριζόμενα τα κονδύλια του Λογαριασμού αυτού όργανα ευθύνονται ως υπόλογοι για τα μη νομίμως εκταμιευθέντα από αυτούς ποσά, ειδικότερα δε την ιδιότητα και τις ευθύνες του υπολόγου του ως άνω Ειδικού Λογαριασμού φέρει και ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου, κατ’ εντολήν του οποίου άλλωστε πραγματοποιείται σε βάρος του εν λόγω Λογαριασμού κάθε δαπάνη απαραίτητη για την εκτέλεση των ερευνητικών και τεχνολογικών προγραμμάτων και έργων που χρηματοδοτούνται από τον Λογαριασμό. Ανάθεση από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο σε υπάλληλο του Ε.Λ.Κ.Ε. του συνόλου των διαχειριστικών του καθηκόντων, χωρίς περαιτέρω να ασκεί τη δέουσα εποπτεία επί των πράξεων διαχείρισης που ο ίδιος είχε εκχωρήσει σε αυτήν. Παράνομη ιδιοποίηση εκ μέρους της υπαλλήλου μέρους των εσόδων των έργων αυτών. Έλλειμμα. Νόμιμος ο καταλογισμός. Ελαφρά αμέλεια. Απαλλαγή από τις προσαυξήσεις. Εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 36 του ν. 3848/2010 και μείωση του καταλογισθέντος με την προσβαλλόμενη πράξη ποσού στα 5/10 αυτού. Δέχεται εν μέρει την έφεση.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!