Απόφαση 0213/2020 του IV Τμήματος

Νέα ή Ανακοινώσεις: 
Ανακοινώσεις
02/02/2021

Έφεση κατά πράξης, με την οποία καταλογίστηκαν στους εκκαλούντες ποσά που συνιστούν έλλειμμα στη διαχείριση Αντιπροσωπείας του Τ.Σ.Α.Υ. Το Τ.Σ.Α.Υ. εκπροσωπείται στις οριζόμενες από το νόμο περιφέρειες, εκτός της έδρας του Ταμείου, από το συλλογικό όργανο των «Αντιπροσωπειών» αυτού, συγκροτούμενο από τους Προέδρους των οικείων επιστημονικών – ιατρικών και φαρμακευτικών συλλόγων. Τα μέλη της Αντιπροσωπείας του Τ.Σ.Α.Υ., επιφορτισμένα εκ του νόμου να ασκούν συλλογικώς την αρμοδιότητα είσπραξης και απόδοσης των εισφορών των ασφαλισμένων στο Ταμείο, φέρουν την ιδιότητα του de jure υπολόγου για τα διαπιστωθέντα στη διαχείρισή τους ελλείμματα. Ανάθεση προφορικώς του συνόλου των διαχειριστικών τους καθηκόντων σε υπάλληλο της Αντιπροσωπείας, χωρίς περαιτέρω να ασκήσουν τη δέουσα εποπτεία επί των πράξεων διαχείρισης που είχαν εκχωρήσει σε αυτήν. Μη απόδοση στο Ταμείο εισπραχθεισών εισφορών ασφαλισμένων. Ουσιαστικό έλλειμμα. Βαρεία αμέλεια. Εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας παρά τη φύση του ελλείμματος ως ουσιαστικού και μείωση του καταλογισθέντος ποσού κεφαλαίου. Αντίθετη μειοψηφία. Επιβολή τόκων και όχι προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, ως εκ του χρόνου έκδοσης της καταλογιστικής πράξης. Δέχεται εν μέρει την έφεση.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!