ΑΠΟΦΑΣΗ 0969/2019 του IV Τμήματος

Νέα ή Ανακοινώσεις: 
Ανακοινώσεις
02/02/2021

Έφεση. Καταλογισμός εκτελεστή διαθήκης. Ο εκτελεστής διαθήκης υπέρ κοινωφελούς σκοπού υποχρεούται να εκμισθώνει τα ακίνητα της κληρονομίας, να εισπράττει τα μισθώματα και ακολούθως να προβαίνει στην άμεση κατάθεση του προϊόντος αυτών σε έντοκο τραπεζικό λογαριασμό, ενώ σε περίπτωση καθυστερήσεως ή μη καταβολής των μισθωμάτων εκ μέρους του μισθωτή οφείλει να τα αναζητήσει με βάση τις οικείες διατάξεις. Σε περίπτωση πρόκλησης ζημίας λόγω παραβίασης των ανωτέρω υποχρεώσεων του, ευθύνεται για κάθε βαθμό υπαιτιότητας, δηλαδή και για ελαφρά αμέλεια. Ο εκτελεστής διαθήκης οφείλει να προβαίνει στην πληρωμή των χρεών και βαρών της κληρονομίας, καθώς και στην πληρωμή των δαπανών εκκαθάρισης και συντήρησης αυτής. Όλες οι ανωτέρω δαπάνες πρέπει να συνοδεύονται από νόμιμα παραστατικά, από τα οποία να αποδεικνύεται το είδος και το ποσό της δαπάνης, ενώ η έλλειψη των δικαιολογητικών αυτών έχει ως συνέπεια τη μη αναγνώριση της αντίστοιχης δαπάνης κατά τον έλεγχο της λογοδοσίας του εκτελεστή διαθήκης. Μεταξύ των δαπανών της κληρονομίας είναι και η αντιμισθία του εκτελεστή διαθήκης. Περιεχόμενο αιτιολογίας καταλογιστικής πράξης. Η συντελούμενη πρόκληση ζημίας στη διαχείριση κληρονομίας, που υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του δημοσιονομικού δικαίου, συνιστά διαφορετική και όλως διακεκριμένη παράβαση σε σχέση με το αδίκημα της υπεξαίρεσης και τούτο διότι οι παραβάσεις αυτές διαφέρουν ουσιωδώς ως προς τα στοιχεία που συγκροτούν την αντικειμενική και υποκειμενική τους υπόσταση. Δέχεται εν μέρει την έφεση.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!