497/2020 Απόφαση VII Τμήματος Ελεγκτικού Συνεδρίου

Νέα ή Ανακοινώσεις: 
Ανακοινώσεις
20/01/2021

Αχρεωστήτως λαβόντες. Μη νόμιμος ο καταλογισμός  της εκκαλούσας με το πόσο που έλαβε ως αποδοχές κατά το χρονικό διάστημα από τη στιγμή που έπρεπε κατά νόμο να είχε απολυθεί αυτοδικαίως έως την ημερομηνία παραίτησης και λύσης της υπαλληλικής της σχέσης, διότι η είσπραξή τους έγινε καλόπιστα, καθώς το μεν τελούσε σε νομική πλάνη, η οποία δημιουργήθηκε από ενέργειες της συνταξιοδοτικής διοίκησης σχετικά με τις εφαρμοστέες συνταξιοδοτικές διατάξεις, το δε με θετικές  ενέργειές της προσπάθησε να διαφωτίσει την υπηρεσία, αποκλειομένου του ενδεχομένου δόλιας παραπλάνησης της διοίκησης.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!